Esteghamat

در مورد نوع داده uintptr که در متن بالا در مورد آن گفته شده "عدد خیلی بزرگ"، با بیان این مطلب که چنین توضیحی نادرست می باشد، توجه شما رو به ادامه این یادداشت جلب می کنم:

کلمه uintptr همان طور که قابل حدس زدن است کوتاه شده Unsigned Integer Pointer می باشد.

از این نوع داده برای ذخیره و نگهداری آدرس های حافظه(RAM) استفاده می شود.

فضایی که این نوع داده در سیستم اِشغال می کند، به نوع معماری سیستم عامل بستگی دارد.

و در نهایت ، به جای عبارت "عدد خیلی بزرگ" که مفهوم اشتباه و نادرستیرا می رساند، باید اینگونه بگوییم که این نوع داده به اندازه کافی بزرگ است تا بتواند اشاره گرهایی(Pointers) به هر آدرس از حافظه را درون خودش ذخیره کند.(منبع)

```
package main
import "fmt"

func main() {

var var1 uintptr = 0xc82000c290
fmt.Println("Value of var1:", var1)
fmt.Printf("Type of var1: %T", var1)
}
```
خروجی کد:```
‎Value of var1: 859530379920
⁦‎Type of var1: uintptr
```

4
یک نفر جواب داده